Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
  • Tanıtım


Günümüzde teknoloji hızla gelişirken eğitim alanını da önemli bir ölçüde etkilemektedir. Özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerinin  önemi ve vazgeçilmez oluşu   eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının keşfine  yöneltmiştir.  Böylelikle Öğretim ve  Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte var olmaya başlamış ve son  yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelmiştir.

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  bölümleri  (BÖTEB), 1998 yılında Dünya Bankası ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)‘ ün  ortaklaşa çalışması ile eğitim fakülteleri bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Tokat Gaziosmanpaşa  Üniversitesi (TOGÜ) BÖTE Bölümü   kurulması ve  etkin bir hale gelmesi için  2005 yılında Yüksek Öğretim Kurulu ‘na  gerekli başvurular yapılmış ve 2006-2007 güz döneminden itibaren  lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır.

 

Bölümü’nün amacı; 2000'li yıllarda ilk ve orta öğretim kademelerindeki  öğrencilere yol gösterecek bilgisayar öğretmeni adaylarına, eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan güncel yöntem ve teknikler hakkında bilgi vermek ; meslekle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve yeni teknolojilerin kullanıldığı öğretim ortamları ile tanıştırmak ve karşılaştırmaktır.  BÖTE bölümünde; hızla gelişen bilgi teknolojilerinin okullarda kullanılması ve öğretimin  etkili biçimde yapılması için gerekli olan materyallerin geliştirilmesini hedefleyen dersler aracılığıyla öğrencilerin bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, projektör makineleri gibi çeşitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak  amaçlanmaktadır. Böylelikle 2000’li yılların Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  öğretmenlerinin, teknolojiyi tanımaları ve öğretimde en etkili şekilde kullanabilecek nitelikte yetiştirilmeleri oldukça önemli olup bölümün ana amacını teşkil etmektedir.  Bölümün bir diğer amacı ise kurumlarda kullanılacak eğitim teknolojisi ürünlerinin etkili ve verimli kullanımı için metot geliştirmek, öğretim yazılımı hazırlamak ve bu yazılımlarının eğitimsel niteliğini geliştirici elemanları bu özellikler doğrultusunda donatmak ve yetiştirmektir.

 

Belirlenen amaçlar dikkate alındığında ve lisans programında okutulan  dersler incelendiğinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün; “Bilgisayar” bilimiyle ve aynı zamanda “Eğitim Bilimleri” alanının “Eğitim Programları ve Öğretim”, “Program Geliştirme”, “Eğitim Teknolojisi” bilim dallarıyla yakından ilgili olduğu görülmekte ve anlaşılmaktadır.


MİSYONUMUZ

 

TOGÜ Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü; lisans  düzeyinde   zengin öğrenme ortamları yaratabilmek için bilginin ve  öğretim materyallerinin nasıl seçilerek işleneceği ile ilgili bilgi, beceri donanımına sahip ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapacak nitelikli bilgisayar öğretmeni ve öğretim teknolojileri alanındaki ihtiyacı karşılayacak nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Eğitim-öğretim alanında BÖTEB, bilimsellik ilkelerine bağlı kalarak öğretim teknolojileri  alanındaki gelişmelere uygun bir biçimde öğretim ortamlarında uygulamayı, insancıl, demokratik, katılımcı, paylaşımcı bir eğitim-öğretim ortamı sağlayarak lisans  öğrencilerinin kendilerini bir bütün olarak geliştirmelerini amaçlamaktadır.  Araştırma alanında BÖTEB, gerçek hayat problemlerinin çözümünde bilimi rehber alarak araştırmalar yaparak  ve elde ettiği bulguları ulusal ve uluslararası ortamlarda yayınlayarak yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli birim ve kademelerinde görev alacak ve teknolojinin eğitim-öğretim süreci ile bütünleştirilmesini sağlayacak öğretmenleri, özel sektörün ihtiyacı olan öğretim teknolojileri alanına insan gücü  yetiştirmenin yanında yapılan araştırma sonuçlarını bu kurumlarla paylaşarak Türkiye’de teknolojinin eğitim-öğretim süreci ile bütünleştirilmesi için alınacak kararlara katkı sağlamayı ve hatta belirleyici rol almayı amaçlamaktadır. BÖTEB, sahip olduğu kaynakları sadece kendi öğretim üyesi ve öğrencilerinin değil, bu alanda çalışan birey ve kurumların kullanımına açar  ve uygulama ile yüz yüze olan bireylerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanır.

 

TOGÜ BÖTEB  sağlıklı bir kurum olmak için öğretim üyesi sayısını artırmayı, lisans programını yeniden düzenlemeyi , seçmeli derslerin sayısını ve öğrenci niteliğini artırmayı, öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri bölüm programına yakından uygulayarak  bölümün fiziksel altyapısını geliştirmeyi ve bölümde bir BÖTEB  kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. TOGÜ  BÖTE bölümü  özgün, bireysel yada ekip çalışması ile gerçekleştirilen , bilimsel anlamda nitelikli , geçerlik ve  güvenirlik standartları yüksek ,  evrensel bilime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Eğitim ile ilgili hizmet taleplerinde öncelikle tercih edilen bir anabilim dalı olarak , kurum ve kuruluşların eğitime ilişkin ihtiyaç duyduğu yada  karşılaştığı sorunları bilimsel açılardan inceleyerek,  eğitim kurumlarında çalışanları eğitim bilimleri ve  eğitim  sorunları konularında aydınlatmayı amaçlayan çeşitli bilimsel etkinlikleri düzenlemeyi ve uygulamayı amaç edinmiştir.

 

 

 

VİZYONUMUZ

 

 BÖTE Bölümü; güncellenmiş eğitim programının ve planlama sürecinin her safhasında öz değerlendirmelerin gerektiği bilinciyle hareket etmektedir. Bölüm için var olan ya da ortaya çıkacak tehditleri fırsatlara dönüştürmek eğiliminde olması gerekmektedir.   Eğitim fakültesinde diğer branşlarda eğitim alan öğrenciler ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan zenginleştirilmiş akademik kadrolarıyla   öğretim teknolojilerinin verimli ve etkili kullanımını sağlayarak zengin öğrenme ortamları yaratmaya yönelik ortak çalışma ve projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türk Milli Eğitimine çağın koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda  katkılar sağlayan , diğer eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yürüten bir kurum olma yolunda her zaman ilerleyecektir. 

 

TOGÜ BÖTE Bölümü; zenginleştirilmiş akademik kadrosu ile  nitelikli lisans  programlarıyla tercih edilen , sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile değil diğer kurumlarla da gerek eğitim ve gerekse araştırma çalışmaları içinde olmayı, sadece ülkemizdeki üniversitelere değil aynı zamanda diğer ülke üniversitelerinin öğretim kadrolarına  de akademisyen veya araştırmacı yetiştirerek onlara model olan, yaptığı araştırmalarla bilime, uygulamalara ve eğitim politikalarına yön vererek ülke kalkınmasına katkı sağlayacak  bir bölüm olmayı  hedeflemektedir.
Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.